4.6 Eco-Wadi


Kronsberg, Hannover

Een wadi (Arabisch voor een droogstaande rivierbedding) is een in Nederland vaak toegepast techniek, vooral in buitenwijken met veel groene zones rond de woningen, die zorgt voor tijdelijke buffering van overvloedig regenwater. De omgeving van de wadi wordt daarmee omgevormd tot een miniatuur retentiegebied.
De wadi is een circa greppel van ca 30-50 cm diep die het regenwater tijdelijk verzamelt en door infiltratie langzaam aan het grondwater afgeeft. Veelal worden wadi gecombineerd met van de hemelwaterriolering afgekoppelde woningen. Wadi’s kunnen worden voorzien van extra lagen, zoals zand of grind, die de opslagcapaciteit verhogen en van eventuele drainage om het overtollige water op de riolering of op oppervlaktewater te spuien.
Hoewel wadi’s in de eerste plaats bedoeld zijn als buffer voor regenwaterafvoer, zijn het ook kansen voor verhoging van de plaatselijke natuurwaarden en zelfs de basis vormen van een lokale ecologische verbindingszone. De drassigheid die de wadi van nature heeft en die bij de normale aanleg van groenstroken juist wordt tegengegaan, geeft kansen voor op de vochtigheid aangepaste beplanting en daarmee een biotoop voor andere diersoorten. Ook de gradiënt die voor langzame waterberging nodig is, kan worden uitgebuit met verschillende soorten en kleine poelen kunnen in het systeem worden opgenomen. Uitbreiding van het systeem met verschillende grondsoorten, zodat verschillende soorten er een leefgebied vinden, en wat hoger opgaande beplanting voor extra beschutting kan de ideale combinatie vormen van een waterhuishouding en ecologische waarden.

Kronsberg

In 2000 gebouwd is een goed voorbeeld van een integraal ontworpen grote woonwijk. Belangrijke thema is de waterhuishouding.

Ontwerp: Atelier Drieseitl

bron: Groenblauwe netwerken


Kronsberg, Hannover